058-7890789 gruttepierdefamylje@tresoar.nl

Dizze webside diele

Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’Bisto der ek ien fan Grutte Pier?

Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’ is in grutte syktocht nei de neiteam fan de legindaryske Fryske frijheidsstrider Grutte Pier. Elkenien yn Fryslân, Nederlân en dêrbûten wurdt oproppen om út te sykjen oft hy/sy famylje is fan Pier. Ferwanten wurde offisjeel tafoege oan DE FAMYLJE en wurde útnoege op De Grutte Pier Famyljedei yn de simmer fan 2016 yn Kimswert.

Sykje it út!

Ja, ik bin famylje!

Asto oantoane kinst datst ek famylje bist fan Grutte Pier, stjoer ús dan in berjocht fia it kontaktformulier.
As dat yndie sa is dan krigesto fan ús it offisjele Pierbewiis.

Bewiis it op Facebook!

Tinksto datsto der ek ien bist fan Grutte Pier of kensto immen fan wa dat sûnder mis sa is?
Dan sjogge wy graach in bewiis fan dyn besibbens op in orizjinele wize pleatst op ús Facebookside.

Dat kin lykas it lûdsfragmint wêze, mar dat hoecht fansels net!

Lûdsfragmint harkje

Gearwurking

Tresoar en PeerGrouP verbinden kennis en verbeelding in Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’. Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Friesland en stelt zich ten doel de geschiedenis van Friesland toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, zowel fysiek als digitaal. In het project Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’ poogt Tresoar mensen via een Friese volksheld en een vereenvoudigd digitaal stamboomonderzoek bewust te maken van hun eigen identiteit. www.tresoar.nl PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland werkt aan een drieluik over Grutte Pier. Op 29 januari jl. werd de eenmalige happening Grutte Pier ‘DE BRÂN’ in Kimswerd georganiseerd. In de zomer van 2016 volgt in Kimswerd het tweede deel: Grutte Pier ‘DE MISJE’, een grootschalige openluchtvoorstelling met acteur Dimme Treurniet als Grutte Pier. www.peergroup.nl

Hâld my op de hichte

Wolst op de hichte hâlden wurde fan al het nijs rûnom Grutte Pier ‘de FAMYLJE’? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief.

OANMELDE

Nijs